Regulamin

 

Regulamin portalu internetowego www.scantravel.pl

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski określają zasady funkcjonowania, warunki korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego www.scantravel.pl .

§ 1. Informacje podstawowe

1. Portal www.scantravel.pl jest własnością firmy scantravel.pl Olga Kozłowska z siedzibą w Łomiankach, wpisaną do Spisu Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy i Miasta Łomianki pod numerem 9226.

2. Scantravel.pl działa na rynku jako agent turystyczny. 

3. Portal www.scantravel.pl umożliwia rezerwację oraz zakup imprezy turystycznej poprzez system rezerwacji internetowej oraz telefonicznie lub osobiście poprzez dział obsługi Klienta (Call Center). 

4. Prezentowane na portalu scantravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Scantravel.pl w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). 

2. Scantravel.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku prawnego w zakresie usług zamówionych przez Użytkownika oraz do zmiany lub rozwiązania tego stosunku prawnego. 

3. Udostępnienie danych przez Użytkownika jest niezbędne do realizacji zamówionej usługi oraz dobrowolne. 

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

5. Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez scantravel.pl zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na portalu www.scantravel.pl. 

6. Korzystając z usług świadczonych przez scantravel.pl Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia Regulaminu są dla niego zrozumiałe oraz że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z portalu scantravel.pl.

1. Użytkownik korzystając z portalu scantravel.pl akceptuje warunki Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z portalu. 

2. Użytkownik może korzystać z portalu tylko w imieniu własnym. Do korzystania w imieniu osoby trzeciej niezbędne jest zgodne z prawem pełnomocnictwo. W przypadku braku pełnomocnictwa lub jego przekroczenia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki stąd wynikłe. 

3. Posługiwanie się podczas korzystania z portalu fałszywym albo cudzym nazwiskiem lub danymi osobowymi stanowi przestępstwo karne i podlega odpowiedzialności karnej. 

4. Dokonanie rezerwacji i zakup imprezy turystycznej lub innej usługi turystycznej albo około-turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków umowy rezerwacji / zakupu (w tym Warunków Uczestnictwa organizatora imprezy – dostępnych w drugim etapie rezerwacji) oraz z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu. 

5. Dokonując rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe zgodne z danymi w dokumencie tożsamości (paszport lub w dowód osobisty przy podróżach po krajach Unii Europejskiej). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji. 

6. Osoby wymienione w rezerwacji powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym paszport, wymagane wizy oraz dokumenty określone przepisami państwa, przez które lub do którego odbywa się podróż. 

7. Scantravel.pl dokłada wszelkich starań, aby portal oraz dział obsługi Klienta funkcjonowały bez wad, usterek czy przerw, jednakże nie udziela gwarancji, że wady, usterki lub przerwy nie będą miały miejsca. 

8. Scantravel.pl nie udziela gwarancji, że prezentowane oferty oraz treści merytoryczne spełnią oczekiwania i potrzeby każdego Użytkownika. Dokładamy jednak wszelkich starań, by oferta była jak najlepiej dostosowana do wymagań naszych Klientów.

§ 4. Rezerwacja imprezy turystycznej

1. Rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać 

a. poprzez internet korzystając z poczty elektronicznej

b. telefonicznie w dziale obsługi Klienta (call center) 

2. scantravel.pl dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników oraz rzetelność świadczonych usług, dlatego każda rezerwacja jest weryfikowana u touroperatora pod względem terminu i dostępności miejsc, prawidłowo skalkulowanej ceny i jej składników, zakresu świadczeń objętych ceną zgodnie z warunkami uczestnictwa wybranego organizatora. 

3. W przypadku rozbieżności w zakresie ceny, terminu, dostępności, świadczeń lub innych jej składników objętych ceną pomiędzy rezerwacją a danymi w systemie rezerwacyjnym organizatora, scantravel.pl informuje o tym Klienta, i w zależności od decyzji anuluje rezerwację, albo dokonuje zmiany w rezerwacji i potwierdza, albo zakłada nową rezerwację. W przypadku braku zgody na zmianę warunków rezerwacji lub założenie nowej, anulacja jest bezkosztowa. 

4. Po pozytywnej weryfikacji Klient otrzyma Umowę wystawioną przez danego organizatora oraz Warunki Uczestnictwa. Klient ma obowiązek sprawdzić poprawność swoich danych zapisanych w Umowie, oraz zapoznać się z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa. 

5. Z chwilą podpisania i przesłania dokumentów do scantravel.pl rezerwacja uważana jest za złożoną. 

6. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów scantravel.pl dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora Umowa jest wiążąca dla obu Stron. 

7. Szczegółowa procedura rezerwacji opisana jest na naszym portalu www.scantravel.pl w dziale „Jak zamawiać”. Ponadto na każde zapytania Użytkownika wszelkich informacji udziela pisemnie lub telefonicznie dział obsługi Klienta scantravel.pl. 

8. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zawarta zostaje umowa między Klientem a organizatorem.

§ 5. Cena, zmiany i anulacja imprezy turystycznej

1. Cena imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie imprezy, w tym: 

a. opłata za zakwaterowanie 

b. opłata za transport (nie dotyczy imprezy z dojazdem własnym) 

c. opłata za świadczenia dodatkowe zawarte w opisie imprezy 

d. podatki 

e. opłata paliwowa i lotniskowa (przy imprezie lotniczej) 

f. inne opłaty zgodne z opisem imprezy 

(chyba, że w ofercie organizator zaznaczył inaczej).

2. Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie zawarte w Umowie Zgłoszenia (Umowie Rezerwacji) oraz Warunkach Uczestnictwa prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji imprezy turystycznej uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty – na warunkach określanych każdorazowo przez touroperatora. 

3. Każdy organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych prawem oraz wymienionych w Warunkach Uczestnictwa danego organizatora. 

4. Cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianom w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, nawet jeśli wyrażona jest w walucie obcej i podlega wynikającym z dziennego kursu danej waluty zmianom. 

5. Ostateczna cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie jest gwarantowana scantravel.pl do chwili otrzymania potwierdzenia dokonanej rezerwacji od organizatora imprezy turystycznej. 

6. Scantravel.pl zastrzega sobie prawo za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty, do anulowania rezerwacji w sytuacji, gdy na skutek wady lub usterki systemu rezerwacyjnego zostały podana błędna cena, termin lub świadczenia zarezerwowanej imprezy turystycznej.

§ 6. Formy płatności za imprezę turystyczną

1. Zgodnie z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa, w zależności od organizatora oraz terminu, od daty dokonania rezerwacji, do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, płatności można dokonać w pełnej kwocie lub w formie zaliczki.

2. Pełna zapłata wymagana jest najczęściej przy terminie krótszym niż 40 dni do daty wyjazdu / wylotu. 

3. Zaliczka pobierana jest albo w określonej stałej kwocie za osobę, albo procentowo (średnio 30 %) od wartości imprezy. Przy wpłacie zaliczki pozostała część wymagana jest w jednej lub dwóch ratach, ostatnia najczęściej do 40 dni przed wylotem / wyjazdem – chyba, że organizator określił inny termin. 

4. Scantravel.pl udostępnia następujące formy płatności: 

a. Przelew internetowy oraz przelew bankowy bezpośrednio na konto organizatora, wskazane w potwierdzeniu rezerwacji. 

5. Przy dokonywaniu płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu numer rezerwacji nadany przez organizatora oraz nazwisko i imię Klienta. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faksem lub mailem do działu obsługi Klienta scantravel.pl. Poprawnie wykonanie oraz przesłanie przelewu przyspiesza procedurę rezerwacji. 

6. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji lub terminie wskazanym przez scantravel.pl. 

7. Płatność przekazem pocztowym możliwa jest wówczas, gdy rezerwacja dokonywana jest na co najmniej 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Przekaz pocztowy należy nadać najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej. 

8. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego lub przekazu pocztowego jest przestępstwem wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania. 


§ 7. Formy odbioru i dostarczania dokumentów

1. Scantravel.pl informuje o sposobie odbioru dokumentów każdorazowo podczas rezerwacji / zakupu imprezy turystycznej 

2. Scantravel.pl dostarczy/wyda dokumenty podróżne na zakupioną imprezę turystyczną w zależności od organizatora: 

a. drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail 

b. dokumenty mogą być wydane bezpośrednio przez organizatora wyjazdu, na lotnisku - na stanowisku odpraw organizatora wycieczki, na 2 godziny przed wylotem. 

§ 8. Zmiana rezerwacji przez Klienta

1. W każdej rezerwacji imprezy turystycznej Klient może dokonać zmian, o ile przewidują to Umowa oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa, a zmiana jest możliwa. 

2. Dokonanie zmiany może się wiązać z naliczeniem przez organizatora kosztów manipulacyjnych w wysokości określonej przez touroperatora i zgodnie z Warunkami Uczestnictwa. 

3. Warunkiem skuteczności złożenia zmiany w imprezie turystycznej jest jej złożenie do scantravel.pl lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Zmiany w imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą.

§ 9. Warunki rezygnacji z imprezy turystycznej

1. Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, może z niej zrezygnować na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej. 

2. Rezygnacja z imprezy turystycznej wiąże się z kosztami rezygnacji. Zasady oraz wysokość kosztów rezygnacji zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej. 

3. Dopuszczalne przypadki złożenia i wysokość kosztów rezygnacji uzależniona jest także od faktu, czy podczas rezerwacji imprezy turystycznej zostało wykupione ubezpieczenie od rezygnacji. 

4. Warunkiem skuteczności rezygnacji z imprezy turystycznej jest jej złożenie do scantravel.pl lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Rezygnacji z imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą. 

5. W przypadku złożenia rezygnacji w scantravel.pl, zostanie ona przekazana do organizatora, a osoba składająca rezygnację uzyska informacje o kosztach rezygnacji i dalszej procedurze. 

6. Organizator upoważniony jest do potrącenia, z dokonanej wpłaty, kosztów rezygnacji. W przypadku, gdy kwota wpłaconej zaliczki nie pokrywa kosztów rezygnacji, osoba, która dokonała zakupu imprezy turystycznej, zobowiązana jest do uiszczenia brakującej kwoty kosztów rezygnacji.

§ 10. Warunki anulowania imprezy turystycznej

1. Szczegółowe zasady i przypadki anulowania imprezy przez organizatora zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej. 

2. Scantravel.pl informuje Użytkownika, który dokonał rezerwacji, o anulowaniu imprezy turystycznej niezwłocznie pod wskazany adres e-mail lub telefonicznie pod wskazany numer telefonu. Scantravel.pl przypomina o konieczności podawania w danych do rezerwacji aktualnego adresu e-miał oraz aktualnego numeru telefonu. 

3. Scantravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji przez organizatora imprezy turystycznej.

§ 11. Obsługa posprzedażowa

1. Użytkownik w dowolnym momencie może skontaktować się ze scantravel.pl lub biurem organizatora celem uzyskania informacji na temat zarezerwowanej lub zakupionej imprezy turystycznej. Scantravel.pl, zgodnie z ochrona danych osobowych, nie udziela informacji osobom trzecim. 

2. Najpóźniej na 24 godziny przed wylotem/wyjazdem Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, powinien skontaktować się z biurem scantravel.pl, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu. 

3. Scantravel.pl, na podstawie komunikatu od organizatora, każdorazowo informuje Użytkownika, który dokonał zakupu imprezy turystycznej i którego komunikat dotyczy, o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.

§ 12. Reklamacja na usługi

1. Scantravel.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi przez niego świadczone były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z naszych usług Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. 

2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez organizatora imprezy turystycznej w zakresie świadczeń zawartych w umowie imprezy turystycznej zakupionej w scantravel.pl. 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zawarcie w niej co najmniej poniższych informacji: 

a. oznaczenie usługobiorcy (imię, nazwisko, nazwa firmy) 

b. dokładny adres zamieszkania lub adres firmy 

c. dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) 

d. opis reklamowanej usługi i zakres reklamacji 

5. Podpisane imiennie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez scantravel.pl  należy składać na adres pocztowy siedziby biura. Reklamacje związane z usługą świadczoną przez organizatora należy składać na adres organizatora lub do organizatora za pośrednictwem scantravel.pl. 

6. Organizatorl rozpatrzy reklamację na usługi w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty otrzymania.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez scantravel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby scantravel.pl.

3. Scantravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób korzystających z usług zakupionych w scantravel.pl a wynikające z występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz z przyczyn niezależnych od scantravel.pl.

4. Scantravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu travelshops.pl przez jego Użytkowników; treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (m.in. komentarze, opinie, oceny, relacje, zdjęcia); szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie; wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na portalu internetowym scantravel.pl. scantravel.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go na powyższym portalu.